studies in travel writing

Home | Noticeboard | Publications | Journal | Articles | Blog | About
 

Notices

Wales and Scotland in European Travel Writing 1760–1870 (National Library of Wales, Aberystwyth 16-17 April 2016)

'Le Pays de Galles ressemble entièrement à la Suisse' (J-J Rousseau)

A one-day conference jointly organized by two AHRC-funded projects: European Travellers to Wales 1750–2010 and Curious Travellers: Thomas Pennant and the Welsh and Scottish Tour 1760-1820

A one-day conference looking at perceptions of Wales and Scotland in a century’s worth of travel- writing from Continental Europe. What attracted travellers from France, Germany, Switzerland, and the Low Countries to venture beyond the attractive bustle of London to the Celtic peripheries? How aware are writers of the cultural differences within the United Kingdom? What sources and literary influences inspire them, and shape their experience?

We are particularly interested in exploring European translations of (or borrowings from) the trail-blazing works of Thomas Pennant (author of numerous Tours in Scotland and Wales 1769–1778) and William Gilpin (Observations on the River Wye 1782), and others. How are these key works mediated in different European languages, and do they colour Continental experiences of Wales and Scotland, as they undoubtedly did for British travellers? Pennant himself travelled on the Continent in 1765, and formed important links with some of the foremost members of the scientific community: to what extent did these networks help to spread knowledge of his work across Europe?

Potential topics could also include:
* Translating travel texts
* Literary tourism: Gray, Ossian, Herder, Scott
* Continental Celtic connections and prehistoric landscapes (particularly post-Renan and Arnold)
* The aesthetics of landscape/picturesque – parallels with Alps
* Scientific tours, natural history or geology – European networks and influences.

We welcome any expressions of interest at this stage. Please contact Heather Williams or Mary-Ann Constantine.

Cymru a’r Alban mewn Llenyddiaeth Daith 1760–1870

'Le Pays de Galles ressemble entièrement à la Suisse' (J-J Rousseau)

Cynhadledd undydd a drefnir ar y cyd rhwng dau brosiect dan nawdd yr AHRC: Teithwyr Ewropeaidd i Gymru 1750–2010 &
Teithwyr Chwilfrydig: Thomas Pennant a Theithio i Gymru ac i’r Alban 1760–1820

Llyfrgell Genedlaethol Cymru 16-17 Ebrill 2016

Cynhadledd undydd a fydd yn archwilio’r delweddau o Gymru a’r Alban a geir mewn llenyddiaeth daith o gyfandir Ewrop rhwng 1760 ac 1870. Beth oedd yn cymell teithwyr o Ffrainc, yr Almaen, y Swistir, a’r Iseldiroedd i fentro y tu hwnt i fwrlwm deniadol Llundain i geisio’r cyrion Celtaidd? Pa mor ymwybodol oedd y teithwyr hyn o’r gwahaniaethau diwylliannol o fewn y Deyrnas Unedig? Beth yw’r ffynonellau a’r datblygiadau llenyddol a’u hysbrydolodd ac a ddylanwadodd ar eu profiad?

Hoffem yn arbennig olrhain rôl cyfieithiadau (neu fenthyciadau) o weithiau arloesol Thomas Pennant (awdur nifer o deithlyfrau i’r Alban a Chymru 1769–1778) a William Gilpin (Observations on the River Wye 1782) ac eraill yn llenyddiaeth daith y Cyfandir. Beth yw dylanwad y gweithiau allweddol hyn yn yr ieithoedd gwahanol, ac a ydynt wedi effeithio ar brofiadau teithwyr o’r Cyfandir fel y gwnaethant yn sicr yn achos teithwyr o Brydain? Teithiodd Pennant ei hun i’r Cyfandir yn 1765, gan greu cysylltiadau pwysig gyda rhai o aelodau amlyca’r gymuned wyddonol: i ba raddau y bu’r rhwydweithiau hyn yn gyfrifol am ledaenu gwybodaeth am ei waith ar hyd a lled Ewrop?

Pynciau eraill posibl:
* Cyfieithu llenyddiaeth daith
* Twristiaeth lenyddol: Gray, Ossian, Herder, Scott
* Cysylltiadau Celtaidd ar y Cyfandir a thirluniau cynhanesyddol (yn enwedig yn sgil gweithiau Renan ac Arnold)
* Estheteg y tirlun/ y darluniadwy – cymariaethau gyda’r Alpau
* Teithiau gwyddonol, astudiaethau natur neu ddaeareg – rhwydweithiau a dylanwadau Ewropeaidd.

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb: Heather Williams neu Mary-Ann Constantine.

Contact details:
Replace [at] with the appropriate symbol in email addresses where applicable

Filed under: Call for Papers - Conferences

Last updated: 14 Feb 2016


 

Search

Search Help

Recent Additions

Notices
Publications

Associates

Studies in Travel Writing (journal)
Centre for Travel Writing Studies (Nottingham Trent University)

Follow

facebook icon  twitter icon